Share this Article

Spell 6: Spell for independence-extract from Manifesto for an independent cultural sector in Moldova | Diana Damian Martin.

14th April 2021

This work is part of the performingborders 2021 commission Spells for a border town (retrocedare) by Diana Damian Martin.

An extract from the Manifesto for independent cultural scene in the Republic of Moldova in Romanian, English translation below.

ROMANIAN:

În Republica Moldova activează un număr mare de inițiative și organizații culturale independente, reunite sub un concept mai larg al Scenei Culturale Independente – sector cultural, constituit din organizații neguvernamentale neafiliate politic și inițiative necomerciale, care își desfășoară activitatea într-un mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica sa curatorială și editorială.

1. Modelul de organizare

Celula de bază a scenei o reprezintă lucrătoarele și lucrătorii independenți din sfera culturii implicați în procesul de producție a unor bunuri culturale, fie în coordonarea unor proiecte și/sau instituții.

Membrii scenei se ghidează după următoarele principii de lucru:

– autoorganizare

Autonomia este una din funcțiile importante, care face posibilă autoorganizarea. În dependență de resursele disponibile (umane, de timp, de spațiu, financiare, informaționale ș.a.), lucrul autonom transpus în practică ar putea asigura o reziliență mai mare scenei culturale.

– non-ierarhie

Întreaga activitate a platformei se va desfășura în baza unei structuri non-ierarhice și reprezentative. Membrii platformei pot să delege un membru în board pentru a lua decizii în numele lor. Deciziile se adoptă în baza unui consens general, iar în cazul lipsei acestuia – prin vot.

– transparență

Membrii coaliției au dreptul de a fi informați (au acces la informațiile legate de procesele în desfășurare și deciziile ce urmează a fi adoptate).

– colaborare

Platforma încurajează dezvoltarea unor relații de colaborare între membrii săi și contribuie la formarea unui mediu non-competitiv, în vederea realizării unor acțiuni comune.

– solidaritate

Membrii coaliției se ajută și se susțin reciproc.

2. Infrastructura culturală

Ne dorim o infrastructură care să corespundă necesităților actorilor culturali independenți, ce ar include atât spații publice din centrul localității sau din cartiere, cât și spațiile instituțiilor culturale publice.

Rolul Scenei Culturale Independente constă în elaborarea unor forme de guvernare a bunurilor publice ce ar asigura un acces democratic la infrastructura culturală existentă (în baza unei colaborări și cu scopul creării unor evenimente de utilitate publică) și ar contribui la crearea noilor spații pentru cultură în diverse localități (din contul spațiilor publice disponibile etc.), pentru inițiative și organizații culturale independente.

*

4. Valorile comune

Rolul nostru de inițiative culturale este de a educa și a contribui la dezvoltarea gândirii critice, de a chestiona discursurile dominante și a crea o societate solidară contribuind la coeziunea socială și totodată de a da voce celor marginalizate și marginalizați. Platforma promovează arta și cultura civică ce propune o alternativă discursurilor oficiale și formelor de artă comercializate, încurajând experimentul și inovația.

Libertatea de exprimare în artă

Ne dorim să promovăm libera exprimare prin artă și să contribuim la crearea condițiilor necesare unei libere exprimări în Republica Moldova și în regiune (dezvoltarea unor resurse informaționale, susținerea unor spații alternative de artă, ajustarea cadrului legal, colaborarea cu inițiative similare din regiune etc.).

Diversitatea culturală

Credem că diversitatea culturală trebuie să stea la baza unei societăți democratice. E nevoie de diverse forme de exprimare culturală și modalități de a face cultură. Cu cât scade această diversitate, cu atât mai mult ni se limitează creativitatea și libertatea de exprimare ca cetățeni/e și, prin urmare, se stopează evoluția noastră din punct de vedere cultural, social, economic și politic.

Solidaritate și angajament civic

Ne angajăm să contribuim la eliminarea inegalității sociale și să ne solidarizăm cu cei/cele supuși/se nedreptăților. Susținem angajamentul civic ca o formă de implicare în treburile publice, dincolo de rolurile și profesiile noastre.

Suntem conștienți/conștiente de caracterul interconectat al tuturor sferelor din societate. De aceea, ne asumăm o poziție intersecțională, care presupune că lupta pentru sfera culturală independentă este și o luptă pentru o lume mai egală, justă și echitabilă.

5. Sursele de finanțare

Platforma activează în baza diverselor surse de finanțare, care includ dar nu se limitează la cotizații de membru, programe publice de finanțare și granturi oferite de fundații locale și internaționale, donații private, campanii de crowdfunding, mecanismul 2% și altele, proveniența cărora nu contravine setului de valori adoptate de platformă.

ENGLISH:

In the Republic of Moldova, a large number of initiatives and independent cultural organisations are operating, grouped under the broader term of Independent Cultural Scene – a cultural sector, consisting of nonguvernamental organisations that are not politcally affiliated and of noncomercial initiatives, which carries out its activity autonomously, without having the state or the cultural sector interfere in its curatorial and editorial politics.

1. Organisational model

The nucleus of this scene is represented by the independent workers from the cultural sphere that are involved in the production processes of various cultural goods, either in coordinating such projects and/or institutions. 

The members of this scene guide themselves by the following working principles: 

– self-organisation

Autonomy is one of the important functions that makes self-organisation possible. In dependency towards available resources (human, time, space, finance, informative etc.), autonomous work tranposed in practice could ensure a higher resilience for the cultural scene. 

– non-hierarchy

The entire activity of this platform will take place on the basis of a non-hierarchic and representative structure. The members of this platform can delegate a board member to make decisions for them. The decisions are adopted on the basis of a general consensus, and, in case of its absence – through voting.

– transparency

The members of the coalition have the right to be informed (they have access to information about ongoing processes and about decisions to be adopted). 

– collaboration

The platform encourages the development of collaborative relationships between its members and contributes to creating a non-competitive environment, in order to achieve various common initiatives. 

– solidarity

The members of the coalition help and support one another.

2. Cultural infrastructure

We want an infrastruture that would correspond to the necessities of the independent cultural actors, infrastructure that would include both public spaces from the town centre or from neighbourhoods, as well as the spaces of the public cultural institutions. 

The role of the Independent Cultural Scene consists of elaborationg various governing forms of public goods that would ensure a democratic access to the existent cultural infrastructure (on the basis of collaboration and with the purpose of creating events of public utility) and would contribute to the development of new spaces for culture in various towns (through the account of available public spaces etc.) for independent cultural initiatives and organisations.

*

4. Common values

The role of our cultural iniatives is to educate and contribute to the development of critical thinking, to question dominant discourses and to create a solidary society, contributing to social cohesion, and all the while to give a voice to the marginalised. The platform promotes civic art and culture that propose an alternative to official discourses and comercialised forms of art, encouraging experimentation and innovation.

Freedom of expression in art

We wish to promote freedom of expression in art and to contribute to creating the necessary conditions for free speech in the Republic of Moldova and in the overall region (developing informative resources, supporting alternative art spaces, adjusting the legal frame, collaborating with similar iniatiatives from the region etc.).

Cultural diversity

We believe that cultural diversity must lie at the foundation of a democratic society.  There is a need for various forms of cultural expression and of ways to make culture. The more there is a decrease in diversity, the more the citizens’ creativity and freedom of expression become restricted, and, consequently, our evolution – from a cultural, social, economical and political point of view – is put to a stop. 

Solidarity and civic engagement

We are committed to contribute to eliminating social inequality and to showing solidarity with those subjected to injustices. 

We support civic engagement as a form of active involvement in public workings, which extends beyond our roles and professions. 

We are aware of the interconnectivity between all spheres of society. Therefore, we adopt an intersectional position, which implies that the struggle for the independent cultural sphere is also a struggle for a more equal, just and equitable world.  

5. Funding resources

The platform activates based on various funding sources, which include, but are not limited to, public funding programs and grants offered by local and international foundations, private donations, crowdfunding campaigns, the 2% mechanism and others, the origin of which does not contradict the set of values adopted by the platform. 

This commission is a part of the performingborders 2021 programme. The full commission by Diana Damian Martin can be seen here: Spells for a border town (retrocedare).

Diana Damian Martin is an artist and researcher, working at the intersection between writing, politics and performance. Her work concerns alternative critical epistemologies and feminist modes of exchange, interventionist and political performance and the ecological and representational poetics of migration, with a distinct focus on Eastern Europe.Recent collaborations include performing borders, The Albany, Dansehallerne, The Wellcome Collection and Tate Modern. She co-hosts The Department of Feminist Conversations and Something Other, and co-runs the Serbo-Romanian critical cooperative Critical Interruptions, artistic research committee Generative Constraints and is a core member of Migrants in Culture. Her recent publications include (states of)wake: Dedicating Performance and Critical Interruptions Vol 1: Steakhouse LIVE. She is currently Senior Lecturer in Performance Arts at the Royal Central School of Speech and Drama, and once appeared in an issue of Private Eye, where her work was described as obscure, impenetrable and unclear. Twitter: @DianaADamian

Featured image credits: Diana Damian Martin

You might also like